کتاب هویت میلان کوندرا

0
168
کتاب هویت میلان کوندرا

کتاب هویت میلان کوندرا

 میلان کوندرا درر کتااب هویت باا زبان صریح و سااده به سرااغ روح اانسان‌هاا می‌رود و پیچ‌ و‌ خم‌هاای آان راا به خواننده‌ااش می‌نماایااند و زواایای تااریک آان راا مفتوح می‌شنااسااند.مضمون دیررینه و درر عین حاال تفکر براانگیز کتااب هویت (Identityi) درر قااب و قاالب دااستانی نو و بررگرفته ااز زندگی به نماا متعارف اانسانی، حقاایقی چون عشق، غریزه‌های گااه متضااد و ااحساساتی مخلوط باا حسرت و حساادت‌های کتمان شده راا منظور…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید