پروژه آمار

0
اقتصاد

پروژه آمار

فرمت wordتعداد صفحه : 17عنوان: پروژه ي آمـــار مثال براي متغير كمي پوسته: ( داده هاي زير نتايج بررسي ميزان مصرف غذاهاي دريايي را در 20 خانوار نشان مي دهد. مطلوب است با فرض اين كه تعداد دسته ها 5 باشد: – جدول فراواني داده ها – نمودار مستطيلي ساقه و برگ چند بر فراواني(برحسب انواع فراواني) و نمودار جعبه اي – مد، ميانه 30 ، 30 ، 29 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 22 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 5  فراواني تجمعي درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني مطلق مركز دسته…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید