پرسش های تشریحی باپاسخ ازکل کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم

0
آموزش
پرسش های تشریحی باپاسخ ازکل کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم

پرسش های تشریحی باپاسخ ازکل کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم

پرسش های تشریحی باپاسخ ازکل کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم 
خلاصه درس 1به فعالیت های آگاهانه ،ارادی وهدفدار انسان ،کنش انسانی می گویند.تا آگاهی نباشدکنشی صورت نمی گیرد. آگاهی صحیح آگاهی ناصحیحفردآگاه تا تصمیم نگیرد واراده نکند، کنشی انسانی صورت نمی گیرد.کنش های انسانی هدف مند وبامعنی هستند.)کنش های یکسان،هدف ها ومعانی یکسانی ندارند.(هرکنشی پیامدهای ارادی داردکه به کنش فردیادیگران وابسته است….
تعداد صفحات 35 صفحه و با خواندن این…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید