نانو تكنولوژي و الكترونيك بيومولكولي 63 ص

0
127
نانو تكنولوژي و الكترونيك بيومولكولي 63 ص

نانو تكنولوژي و الكترونيك بيومولكولي 63 ص

نانو تكنولوژي و الكترونيك بيومولكولي شكل1. شماتيك از نحوه قراردادن اتم‌ها در كنار همديگر
نمودار1. كاهش اندازه با زمان
شكل2. اندام‌هاي مختلف در يك سلول گياهي
شكل3. ساختار ميتوكندري
 شكل4. دياگرام غشاي داخلي ميتوكندري
و مسير عبور الكترون و پروتون در آن
شكل5. يك شكل نمادين از ساختار مولكولي يك SAM روي يك سطح سوبسترا
نمودار2. ايزوترم فشار سطحي
و سطح اشغال شده توسط هر مولكول (A)
نانوالكترونيك [16]
الكترونيك مولكولي[1]
الكترونيك…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید