مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران با تاکید بر شرکت‫های تجاری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

0
218

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران با تاکید بر شرکت‫های تجاری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فهرست مطالبعنوان صفحه
مقدمه. 2
1- بیان مسئله. 2
2-اهمیت و ضرورتانجام تحقيق.. 3
3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 4
4- سؤالات تحقیق:7
سوالات فرعی.. 8
5- فرضيه‏هاي تحقیق.. 8
6- روش تحقیق.. 8
7- سامان دهی تحقیق.. 9
فصل اول
مفهوم مسئولیت کیفری و اسناد تجاری
مبحث اول: مفهوم و ماهیت مسوولیت کیفری.. 11
گفتار اول –مسوولیتواقعی و انتزاعی.. 11
گفتار دوم – مقایسه مسوولیت با تکلیف… 14
گفتار سوم – دو مفهوم از التزام و تکلیف… 15
گفتار چهارم – درجه بندی مراتب…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید