محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار Power Factory DIgSLIENT

0
194
محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار Power Factory DIgSLIENT

محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار Power Factory DIgSLIENT

محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار Power Factory DIgSLIENT   در 63 ص1-چه ژنراتورهايي از حدود مجاز خارج شده اند؟
2- باتغييرNominal Apparent Power مربوط به Type ژنراتورها به عنوان مثال براي G1:300 MVA رابراي G6:420MVA كليه ژنراتورهارا ازOver Loading خارج مي كنيم وباانجام پخش بار بارگذاري رابه حد متعادل مي رسانيم
3- مقاديرانتخابي رابيان كنيد وبارگزازي خطوط رابا اين داده ها بدست آوريد؟
دياگرام بار ـ ولتاژ را براي تمام ترمينالها و بارها با انتخاب آنها و كليك راست و…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید